• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1123635

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej prasy do kadrowania ram okien dachowychna dostawę fabrycznie nowej prasy do kadrowania ram okien dachowychw ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celuuruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach ProgramuOperacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: PrzedsiębiorczaPolska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne,Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

 

 

Zamawiający:

ZFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie
ul. Fabryczna 4, 18 – 300 Zambrów
KRS: 0000539171, NIP: 7231629960, REGON: 36056499100000,
kapitał zakładowy: 5.900,00 zł.

 

Dokumenty przetargowe:

pdf  Zapytanie ofertowe nr 1/2018 
pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia
pdf Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
pdf Załącznik nr 2 - formularz ifertowy
pdf Załącznik nr 3 - oświedczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
pdf Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdf Załącznik nr 6 - wżór umowy