• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1140017

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowego wysokowy'dajnego centrum do wiercenia, wykonywania gniazd, frezowania i czopowania z kontrolą osi, przynajmniej z dwoma głowicami i specjalnym załadunkiem w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w' celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

 

 

Zamawiający:

ZFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie
ul. Fabryczna 4, 18 – 300 Zambrów
KRS: 0000539171, NIP: 7231629960, REGON: 36056499100000,
kapitał zakładowy: 5.900,00 zł.

 

Dokumenty przetargowe:

pdf  Zapytanie ofertowe nr 7/2018 
pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia
pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
pdf Załącznik nr 3 - oświedczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
pdf Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdf Załącznik nr 6 - wzór umowy